Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Nội Quy | Rules

  1. Vắng mặt: Trong suốt khóa học, học sinh vắng mặt 5 lần, sẽ đương nhiên ở lại lớp. Xin qúi vị phụ huynh học sinh liên lạc (điện thoại hoặc e-mail) cho thầy / cô của học sinh biết ít nhất là một ngày trước ngày đi học.

  2. Đi trễ: Xin quí vị cho con em tới lớp đúng giờ. Đi trễ 15 phút quá 5 lần sẽ bị kỷ luật**.

  3. Trật tự: Học sinh gây mất trật tự trong trường, đánh lộn, chửi thề, ăn cắp, phá hoại phòng ốc, vật dụng của nhà trường, hoặc có những hành động thiếu văn hoá sẽ bị kỷ luật**.

  4. Lễ phép: Học sinh thiếu lễ độ với thầy / cô giáo sẽ bị kỷ luật**.

  5. Xả rác: Học sinh tuyệt đối không được ăn uống hoặc xả rác trong lớp và trong giờ học.

  6. Hợp tác của phụ huynh: Chúng tôi tha thiết yêu cầu phụ huynh học sinh tích cực hợp tác với nhà trường trong việc gìn giữ tác phong và hạnh kiểm của con em.

**Các biện pháp kỷ luật bao gồm: chép phạt, time-out, và mời phụ huynh tới trường