Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Ghi Danh | Register

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh

  1. Vào ngày khai giảng, điền đơn nhập học tới bàn ghi danh.

  2. Đóng góp ủng hộ tài chánh. Ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

  3. Đưa học sinh vào lớp, nộp đơn nhập học và giấy vào lớp cho Thầy Cô.

  4. Phụ Huynh tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 đến 2:30 giờ.

Registration

  1. On the registration day, fill out the Registration Form and bring it to the registration tables.

  2. Donate, register for patrolling to receive the Class Entry Pass.

  3. Take the student to class and turn in the Registration form and Class Entry Pass to the teacher.

  4. Parents attend the Orientation from 1:30 to 2:30pm.

Student Registration Form_Rev3.pdf