Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Sinh Hoạt 2023

Ban Giảng Huấn

Ban Ẩm Thực & Ban Trật Tự

Pizza Day

Lớp 1A

Lớp 1B

Lớp 1C

Lớp 1D

Lớp 1E

Lớp 2A

Lớp 2B

Lớp 3A

Lớp 4A

Lớp 5A