Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Mục Đích & Sứ Mạng | Goals & Missions

Mục Đích

 • Giáo dục các em viết, đọc và nói ngôn ngữ Việt thông thạo để các em sau này có thể bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam.

 • Giáo dục các em hiểu rõ về truyền thống và nguồn gốc để các em có thể hãnh diện mình là người Việt Nam.

 • Tạo một môi trường sinh hoạt vui tươi cho các em gặp gỡ, học hỏi để trở thành một công dân hữu dụng.

Sứ Mạng

Tạo một môi trường sinh hoạt, bảo tồn, và phát huy văn hóa Việt Nam bằng cách dạy dỗ các con em thông thạo Việt Ngữ, hiểu biết về truyền thống, và nguồn gốc dân tộc Việt Nam

Cảm Tạ

Ban Điều Hành, phụ huynh, và tất cả học sinh trường Việt Ngữ Hồng Bàng xin chân thành cảm ơn Trường Trung Học Hazen đã cho phép chúng ta sử dụng nhà trừơng để giảng dạy.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn trường Việt Ngữ Văn Lang ở San Jose và trường Hùng Vương ở Houston đã cho phép trường chúng tôi sử dụng tài liệu trong việc giảng dạy này.

Goals

The primary goals of HBVLS are to ensure that each student will:

 • Develop the ability to fluently speak, read and write Vietnamese

 • Develop the knowledge of Vietnamese history and culture

 • Promote a sense of awareness and pride in the student's heritage

As part of a continuous improvement process, HBVLS is committed to

 • Recruiting, developing, and supporting a competent and caring staff.

 • Continuous improvement of teaching strategies, and application of flexible learning programs to suit all student ages and education levels.

 • Provide and maintain a safe and orderly environment that promotes productivity and stimulates learning.

Missions

 • To reserve Vietnamese Culture by teaching Vietnamese Language, traditions and origination.

 • To create an environment for students to learn, play and participate in Vietnamese cultural activities.

Acknowledgment

The staff, parents, and students of Hong-Bang Vietnamese Language School sincerely thank the Hazen High School for allowing us to use the facility for teaching our children the Vietnamese language and culture.

We, the HBVLS staff, also wish to extend our sincere thanks to the following Vietnamese Language Schools: Van-Lang in San Jose, California and Hung-Vuong in Houston, Texas, for allowing us to use the teaching materials