Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Liên Lạc | Contact

Liên Lạc

Mọi Liên lạc

Xin gởi email về: hongbangschool@gmail.com

Gởi Ngân Phiếu về Thủ Quỹ HB

Giờ Học

Mỗi Chủ Nhật từ 12:30pm - 3:00pm (theo Thời Khoá Biểu)

Giờ Chơi: 1:30pm-2:00pm

Nơi Dạy Học

Trường Trung Học Hazen

1101 Hoquiam Avenue NE

Renton, WA 98059

Contact

For all communication

Please email to: hongbangschool@gmail.com

Make Check payable to Hong Bang Vietnamese Language School

Belltime

Every Sunday (as per school Calendar) from 12:30pm-3:00pm

Recess: 1:30pm-2:00pm

School Facility

Hazen High School

1101 Hoquiam Avenue NE

Renton, WA 98059