Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Giới Thiệu | About

Trường Việt Ngữ Hồng Bàng (VNHB) được thành lập vào tháng 9 năm 2001 do một nhóm phụ huynh học sinh trong vùng Seattle và phụ cận.  Sứ mạng của trường VNHB là tạo một môi trường sinh hoạt, bảo tồn, và phát huy văn hóa Việt Nam bằng cách dạy các con em thông thạo Việt Ngữ, hiểu biết về truyền thống, và nguồn gốc dân tộc Việt Nam.

Mục đích của trường là đào tạo các em

Chương trình giảng dạy của trường hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.  Tuy nhiên, phụ huynh có thể đóng lệ phí tượng trưng để giúp trường trang trải những chi phí trong niên khóa.  Mọi hoạt động của trường đều nhằm vào mục đích văn hóa và giáo dục. 

Hiện tại, trường VNHB có 14 lớp với 330 học sinh.  Trường chỉ nhận học sinh 7 tuổi trở lên.  Lớp học gồm có lớp Vỡ Lòng đến Cấp 9.

Sinh hoạt hàng năm của trường gồm có

Ban Điều Hành trường VNHB đều là những người làm việc tình nguyện.  Mọi quyết định liên hệ đến hoạt động của trường đều được sự đồng ý chung của Ban Giảng Huấn và Ban Điều Hành.

Trường VNHB luôn nỗ lực

Vào tháng 5 năm 2002, trường VNHB đã nhận được giấy của sở thuế liên bang (IRS) chứng nhận trường là một “Cơ Quan Không Vụ Lợi” --Non-Profit Organization – 501(C)(3); EIN # 91-2163508. 

Quỹ hoạt động của trường VNHB hoàn toàn nhờ vào sự đóng góp và bảo trợ của các phụ huynh và các công ty.  Ngân quỹ của trường được xử dụng theo các ưu tiên sau đây:  (1)  Mướn phòng ốc và chi tiêu cho các dụng cụ giáo khoa,  (2)  Lễ phát thưởng cuối khóa,  (3)  Những buổi hội họp như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, ...v/v...,  (4)  Tu nghiệp,  và  (5)  Tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Mọi chi tiết xin liên lạc

Nguyễn Quốc Dũng – Chủ Tịch                      425-830-9817

Lâm Thủy (Tina) -  Hiệu Trưởng                     206-250-4630

Nguyễn Văn Lộc – Phó Hiệu Trưởng             253-249-5249

Trần Bình Minh-Quân - Phó Hiệu Trưởng    206-696-4177

Đoan Trang (Lucia) – Thủ Quỹ                       206-719-0319

Địa chỉ bưu chính

270 Edmonds Ave SE

Renton, WA 98056

Hong-Bang Vietnamese Language School (HBVLS) was founded in September 2001 by a group of Vietnamese parents in the greater Seattle area. The mission of HBVLS is to preserve Vietnamese heritage by educating students about Vietnamese language, culture, values, and history.  

The primary goals are to ensure that each student will

Our program is FREE of charge and is open to the general public.  Information regarding our program can be found at our web site.

For the 2011-2012 school year, we have 325 students and 14 classes.  Our courses are offered on Sundays in the fall and spring semesters.  All activities conducted at HBVLS are strictly cultural and educational. 

The activities that HBVLS plans to perform during each school year include

Our organization consists of volunteers.  All instructors have a college level education.  All HBVLS instructors and support staff participate in managing and making all decisions through the democratic process – one person, one vote.  As part of a continuous improvement process, HBVLS is committed to: 

As of May 2002, HBVLS obtained a ruling from the Internal Revenue Service, designating the organization as a “Non-Profit Organization - 501(C)(3).”  HBVLS is primarily supported through donations/sponsorship from various corporations and the general public. 

Our school budget is allocated in accordance with the following priorities:   (1) Classroom rental and school supplies; (2) Award ceremony at the end of each semester; (3) Special event celebrations, such as Vietnamese New Year, Moon Festival, etc.; (4) Continuing education; and (5) Support for organized volunteer activities.

Contacts

Dung Nguyen – President                           425-830-9817

Thuy (Tina) Lam – Principal                        206-250-4630

Loc Nguyen – Vice Principal                       253-249-5249

Minh-Quan (MQ) Tran - Vice Principal     206-696-4177

Doan Trang (Lucia) – Treasurer                206-719-0319

Address

270 Edmonds Ave SE

Renton, WA 98056